57. மோகமுள்

by

பதிவிடுகிறவர் நண்பர் ஞானசேகர். நன்றி! அவனவனுக்குச் சந்தோசமெல்லாம் அவனோட பழைய காதலியப் பாக்காத வரைக்குந்தான்.– அழகி All countries and cultures have struggled to define the line where freedom ends and licence begins. Standards of decency, respect for… Continue reading